Theo ước tính của tổ chức Liên Hợp Quốc (tính ngày 31/3/2017), Việt Nam là quốc gia có dân số đông thứ 14 thế giới. Hiện nay, dân số nước ta là 95.414.640 người

1. Trung Quốc. Dân số: 1.388.232.693 người.
1. Trung Quốc. Dân số: 1.388.232.693 người.


2. Ấn Độ. Dân số: 1.342.512.706 người.
2. Ấn Độ. Dân số: 1.342.512.706 người.


3. Mỹ. Dân số: 326.474.013 người.
3. Mỹ. Dân số: 326.474.013 người.

4. Indonesia. Dân số: 263.510.146 người.
4. Indonesia. Dân số: 263.510.146 người.

5. Brazil. Dân số: 211.243.220 người.
5. Brazil. Dân số: 211.243.220 người.

6. Pakistan. Dân số: 196.744.376 người.
6. Pakistan. Dân số: 196.744.376 người.

7. Nigeria. Dân số: 191.835.936 người.
7. Nigeria. Dân số: 191.835.936 người.

8. Bangladesh. Dân số:164.827.718 người.
8. Bangladesh. Dân số:164.827.718 người.

9. Nga. Dân số: 143.375.006 người.
9. Nga. Dân số: 143.375.006 người.

10. Mexico. Dân số: 130.222.815 người.
10. Mexico. Dân số: 130.222.815 người.

11. Nhật Bản. Dân số: 126.045.211 người.
11. Nhật Bản. Dân số: 126.045.211 người.

12. Ethiopia. Dân số: 104.344.901 người.
12. Ethiopia. Dân số: 104.344.901 người.

13. Philippines. Dân số: 103.796.832 người.
13. Philippines. Dân số: 103.796.832 người.

14. Việt Nam. Dân số: 95.414.640 người.
14. Việt Nam. Dân số: 95.414.640 người.

15. Ai Cập. Dân số: 95.215.102 người.
15. Ai Cập. Dân số: 95.215.102 người.