Tri thức không chỉ dành cho giới tinh hoa mặc dù họ là những người dẫn dắt xã hội, nhân loại tiến lên. Tất cả mọi người đều cần tri thức, cần đổi mới sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan.

Khi nhận được lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia khởi động Hệ tri thức Việt số hóa vào ngày đầu tiên năm 2018, tôi rất phấn khích.

Khi tôi đi gặp những người nông dân ở tỉnh Đồng Tháp, tôi nói với họ rằng cơ hội của chúng ta đã đến rồi.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 hay đổi mới sáng tạo hay tri thức không chỉ dành cho giới tinh hoa mặc dù họ là những người dẫn dắt xã hội, nhân loại tiến lên mà tất cả mọi người đều cần tri thức, cần đổi mới sáng tạo.

Câu chuyện học tập suốt tập, xây dựng xã hội học tập chúng ta đã nói từ lâu nhưng hình như chưa được kích thích mạnh mẽ. Sự kiện ngày hôm nay tôi tự tin rằng đó là cú hích để chúng ta đưa những giá trị phổ quát của nhân loại đó là học tập suốt đời trở thành hiện thực.