Những người trẻ vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể quan trọng, tiên phong trong khởi tạo, làm giàu, Việt hóa và chuẩn hóa tri thức; đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa và lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

Chúng tôi xem đây là cơ hội cho các bạn trẻ Việt nam trong việc tiếp cận tri thức, làm giàu tri thức, đặc biệt cho hành trang lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong sự phát triển của mỗi bạn thanh niên Việt Nam, Hệ tri thức Việt số hóa sẽ là người bạn đồng hành, là người mang lại những giá trị tích cực đóng góp vào sự phát triển của thanh niên Việt Nam.

Do đó, những người trẻ vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể quan trọng, tiên phong trong khởi tạo, làm giàu, Việt hóa và chuẩn hóa tri thức; đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa và lan tỏa giá trị đến cộng đồng