Tri thức được sinh ra trong một hoàn cảnh cụ thể và vì thế nó có giá trị trong một hoàn cảnh cụ thể. Đó là lý do, người Việt Nam cần tự tay xây dựng hệ tri thức Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ khởi động Hệ tri thức Việt số hóa.

Tri thức được sinh ra trong một hoàn cảnh cụ thể và vì thế nó có giá trị trong một hoàn cảnh cụ thể. Đó là lý do, người Việt Nam cần tự tay xây dựng hệ tri thức Việt Nam.

Tri thức Việt số hóa là hệ tri thức của toàn dân, bất kể chúng ta là cá nhân, cộng đồng hay một tổ chức, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ hay cơ quan nhà nước, chúng ta cùng xây dựng và cùng sử dụng nó.

Tri thức khởi nguồn từ những câu hỏi, câu hỏi sinh ra tri thức, nhiều khi phát hiện vấn đề đúng còn quan trọng hơn câu trả lời. Bởi vậy những người không biết cũng có thể tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt Nam bằng cách đặt một câu hỏi. Chính câu hỏi ấy là khởi nguồn sinh ra tri thức Việt Nam.