Mới đây, tại Sở KH&CN Vĩnh Phúc, Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Các đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn được nghiệm thu năm 2018 gồm 13 đề tài, các đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề Xây dựng tổ chức đảng, về tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc; phát triển nguồn nhân lực KH&CN; chính sách tạo việc làm cho người dân vùng bị thu hẹp đất nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH; giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng hiệu quả và bền vững giai đoạn đến năm 2030.

Các đề tài hầu hết đã thực hiện đúng nội dung, quy mô, tiến độ đã được phê duyệt, các sản phẩm của đề tài đầy đủ, chất lượng nội dung báo cáo đảm bảo được các yêu cầu đặt ra, nhất là về kết cấu, bố cục, cách trình bày và dung lượng. 100% đề tài được nghiệm thu xếp loại đạt yêu cầu (có 3 mức đánh giá xếp loại là: Xuất sắc, đạt yêu cầu và không đạt).

Các đề tài sau khi được đánh giá nghiệm thu sẽ được chuyển giao cho một số sở, ngành làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc tập huấn và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.