Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức đăng ký 4 nhóm dự án, gồm: Tổ chức sự kiện thúc đẩy hoạt động ĐMST; Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến KH-CN và ĐMST tạo trong nông nghiệp; Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp; Hỗ trợ ứng dụng KH-CN và ĐMST trong khu vực công.

Các tổ chức đăng ký thực hiện hoặc đơn vị tiếp nhận chuyển giao được hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách Thành phố.

Trong đó, nhóm “Tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo” hướng đến các cuộc thi, hội thảo, chương trình tập huấn về STEM, STEAM hay ngày hội khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức đăng ký thực hiện sẽ được hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng.

Ở nhóm “Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp”, đơn vị tiếp nhận chuyển giao được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại TPHCM
Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại TPHCM Ảnh: AHTP

Nhóm “Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp”, hướng đến việc tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp, nhằm phổ biến cho cộng đồng. Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được nhận tối đa 30 triệu đồng/tài liệu.

Nhóm “Hỗ trợ ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo trong khu vực công” hướng đến hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đơn vị đăng ký thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị tiếp nhận ứng dụng được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng.

Hồ sơ dự án được tiếp nhận liên tục trong năm 2021, gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn