Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xác định nguyên nhân hiện tượng biến dạng quả măng cụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và giải pháp khắc phục” với các nội dung như sau:

* Mục tiêu:

- Xác định nguyên nhân hiện tượng biến dạng quả măng cụt (nứt vỏ, xì mủ, sượng và cháy múi) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Xây dựng các giải pháp xử lý hiện tượng biến dạng quả măng cụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Xây dựng 02 quy trình canh tác cây măng cụt cho 02 vùng sinh thái khác nhau (khu vực 03 huyện phía Nam và khu vực Bảo Lâm, Bảo Lộc).

* Sản phẩm:

- Điều tra thực trạng canh tác cây măng cụt tại Lâm Đồng để có đánh giá cụ thể về giống, quy trình canh tác, những dịch hại thường gặp trên cây măng cụt, ...;

- Nghiên cứu xác định nguyên nhân và xây dựng các giải pháp khắc phục hiện tượng biến dạng quả măng cụt;

- Xây dựng 03 mô hình thí điểm áp dụng các biện pháp kỹ thuật khắc phục hiện tượng biến dạng quả măng cụt trên địa bàn tỉnh; mỗi mô hình tối thiểu 0,5 ha, gồm: 01 mô hình tại Bảo Lộc, 02 mô hình tại Đạ Huoai;

- Xây dựng 02 quy trình canh tác cây măng cụt cho 02 vùng sinh thái khác nhau (khu vực 03 huyện phía Nam và khu vực Bảo Lâm, Bảo Lộc) chuyển giao nông dân áp dụng.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website http://skhcn.lamdong.gov.vn/ gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;

- Bản thuyết minh đề cương theo mẫu quy định;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức;

- Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;

- Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức phối hợp (nếu có);

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn (nếu có).

Dự toán kinh phí thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 15 bộ (trong đó có 02 bản chính, 13 bản sao); hồ sơ được niêm phong và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Tầng 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Đà Lạt; Điện thoại: (0263) 3822106 - 3821377.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2019; Tên đề tài, dự án KH&CN dự tuyển; Tên đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện; Họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN; Danh mục tài liệu, văn bản trong hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 06/3/2020 (theo dấu bưu điện).