Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn, cụ thể như sau:

I. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm:

1. Dự án SXTN: Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

2. Đề tài: Nghiên cứu sức chịu tải môi trường phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

3. Đề tài: Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong Dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn;

4. Dự án SXTN: Xây dựng quy trình sản xuất và ương nuôi hàu sữa (giống Thái Bình Dương) tam bội tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ hàu đực tứ bội nhập nội;

5. Đề tài: Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

Thông tin chi tiết về mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm dự kiến của các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm: đề nghị xem trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (http://www.baria-vungtau.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn.

II. Thời gian, thủ tục nhận Hồ sơ đăng ký

1. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

2. Yêu cầu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp

2.1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

2.2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

2.3.Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

2.4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

2.5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

2.6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

2.7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

2.8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

2.9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

2.10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các dự án SXTN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng.

2.11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

(Các mẫu biểu liên quan có trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)

Tất cả Hồ sơ và tài liệu liên quan (gồm 1 bản gốc và 14 bản sao) được chứa và niêm phong trong một túi hồ sơ. Thông tin bên ngoài đề nghị được ghi rõ như sau:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và danh sách những người tham gia thực hiện.

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Địa chỉ cơ quan nhận Hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Cụm B3, Khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - điện thoại: 0254.3513.024 để được hướng dẫn cụ thể.