Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành phiên họp nghiệm thu kết quả dự án cơ sở: Trồng thử nghiệm một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. Dự án do ông Phạm Viết Thanh làm chủ nhiệm; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lộ chủ trì thực hiện.


Dự án hướng đến mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp vào sản xuất, nhằm đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế để chọn lọc một số cây dược liệu và hoàn thiện quy trình sản xuất phù hợp để chỉ đạo nhân rộng. Đồng thời, làm luận cứ thực tiễn cho việc xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển cây dược liệu tại huyện giai đoạn 2017-2020; góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người sản xuất; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Dự án đã thực hiện các nội dung và đạt được các sản phẩm theo thuyết minh phê duyệt: Phân tích các chỉ số hóa lý của đất, nước; Khảo sát một số loại cây trồng trong vùng thực hiện về năng suất, thu nhập, hiệu quả kinh tế so với cây dược liệu; Triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây Sinh Địa, Trạch Tả, Ngưu Tất, Hoài Sơn, Bạch Chỉ; Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc cây Trạch Tả, Ngưu Tất phù hợp với điều kiện địa phương; Kết quả phân tích dược tính các cây dược liệu Trạch Tả, Ngưu Tất được trồng thử nghiệm tại Cam Lộ đạt chất lượng cao ( Theo đánh giá phân tích của Viện Dược liệu Việt Nam). Riêng cây ngưu tất hiệu quả kinh tế đạt 18,67 triệu đồng/ha, so với sản xuất lạc cùng thời vụ cao gấp 1,5 lần.

Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến và đề nghị đơn vị thực hiện bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả dự án. Hội đồng KH&CN nhất trí nghiệm thu kết quả của dự án.