Vừa qua, tại văn phòng Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng quy trình xen canh, luân canh bắt buộc một số loại cây trồng với mía tại các vùng nguyên liệu của tỉnh Nghệ An" .


Đề tài do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông làm đơn vị chủ trì, ThS Hoàng Tuyển Phương làm chủ nhiệm, ông Hoàng Nghĩa Nhạc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng - Chủ trì buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã trình bày quá trình triển khai cùa nhóm thực hiện. Đề tài được đưa vào nghiên cứu từ 11/2015 với mô hình thí điểm tại 2 huyện Nghĩa Đàn đại diện cho vùng đất bãi và Tân Kỳ đại diện cho vùng đất đồi, các giống lạc, mía, đậu tương, đậu xanh là các cây đưa vào xen canh, luân canh. Với mục tiêu chính là hoàn thiện quy trình xen canh, luân canh bắt buộc một số loại cây trồng với mía nhằm đảm bảo phát triển bền vững các vùng nguyên liệu mía tại Nghệ An, đề tài đã đánh giá được thực trạng sản xuất mía tại các vùng của tỉnh; Xác định được một số giống cây trồng xen canh và luân canh bắt buộc với mía; Xây dựng quy trình xen canh, luân canh bắt buộc một số loại trồng với mía tăng doanh thu 15-20% so với trồng thuần mía.


Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng phản biện đã đánh giá rất cao kết quả thực hiện của đề tài với số liệu nghiên cứu đồ sộ. Mặc dù đề tài đã nghiên cứu từ năm 2015 nhưng việc triển khai ứng dụng rất quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Cho đến thời hiện tại, mô hình đã được nhân rộng trên vùng nguyên liệu nhà máy đường NASU hay tại các xã của huyện Tân Kỳ, Anh Sơn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để đề tài được hoàn thiện như: Bổ sung biểu mẫu điều tra khảo sát; Phân tích thêm tiêu chuẩn các giống lạc, đậu, mía trong phần trích dẫn; Thu thập thêm số liệu về tình trạng sản xuất mía trong tỉnh; Phần kiến nghị cần hoàn thiện để có đủ cơ sở để thực hiện. Ngoài ra, Hội đồng cũng đề xuất Sở KH&CN chuyển giao cho Sở Nông nghiệp &PTNT hoàn thành quy trình để nhân rộng kết quả nghiên cứu.


Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Xuất sắc.