Mới đây, Hội đồng KH&CN Bến Tre đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố Bến Tre”.


Đề tài do ông Nguyễn Văn Thành - Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre làm chủ nhiệm với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng và tình hình quản lý hồ sơ môi trường của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Bến Tre và nâng cao khả năng ứng dụng, vai trò của công nghệ GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu WebGis tra cứu thông tin nhằm quản lý dữ liệu ngành theo hướng trực quan, khoa học.

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm thực hiện đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu cho 792 hồ sơ trên địa bàn Thành phố Bến Tre và hướng tới chuyển giao sản phẩm ứng dụng cho các huyện, đảm bảo liên thông dữ liệu quản lý giữa tỉnh, huyện, xã bằng cách áp dụng mô hình hệ quản trị CSDL PostgreSQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu kết hợp với thư viện GIS nguồn mở Geosever để xây dựng CSDL, phần mềm và các trang ứng dụngWebGis. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng công nghệ GIS đã khắc phục những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy như tốn kém chi phí, thời gian, thông tin chỉ lưu trữ dưới dạng thô sơ bằng Word, Excel,… chưa hỗ trợ thống kê báo cáo, truy xuất thông tin và bảo mật.

Đề tài đạt mục tiêu, nội dung đề ra, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao được Hội đồng nghiệm thu. Để hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa bố cục trình bày cho hợp lý, bổ sung, chỉnh sửa lại phần mềm để càng hoàn thiện hơn.