Mới đây, đoàn công tác của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Hữu Đắc làm Trưởng đoàn đã tiến hành công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.


Cụ thể: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể Chanh rừng Mẫu Sơn” do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc chủ trì thực hiện; “Xây dựng nhãn hiệu tập thể rau Cao Lộc” do Phòng Nông nghiệp và PTNT Cao Lộc huyện Cao Lộc chủ trì thực hiện; “Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan” do do Phòng Nông nghiệp và PTNT Cao Lộc huyện Văn Quan chủ trì thực hiện; “Xây dựng nhãn hiệu tập thể các sản phẩm Ngựa bạch Hữu Kiên Chi Lăng, rau Bò Khai Chi Lăng và sản phẩm Cao khô Vạn Linh Chi Lăng” do Trung tâm Ứng dụng phát triển KH&CN và đo lường, chất lượng sản phẩm chủ trì thực hiện; “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn” do Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn chủ trì thực hiện; “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hồng vành khuyên Văn Lãng” do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Lãng chủ trì thực hiện; “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Quýt vàng Bắc Sơn” do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Sơn chủ trì thực hiện.

Tại các buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã được nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong 6 tháng đầu năm đồng thời trao đổi những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện và những kiến nghị, đề xuất tiếp tục hướng dẫn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của các dự án Đoàn kiểm tra đã đánh giá các đơn vị cơ bản thực hiện theo đúng các nội dung được phê duyệt. Đề nghị các đơn vị thực hiện tiếp tục rà soát các nội dung theo thuyết minh đã được duyệt, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở KH&CN và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung của dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và chấp hành đúng các quy định về quản lý nhiệm khoa học, quản lý tài chính.