UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 về việc giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Theo đó Trung tâm được toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đối với đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến".


Từ năm 2014 đến 2017, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Chuyển giao công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN) được giao triển khai thực hiện Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến". Đề tài đã được Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu vào tháng 12/2017. Kết thúc đề tài, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN đã làm chủ được quy trình, công nghệ nhân giống cây Kim tuyến, từ đó tiếp tục triển khai thực hiện để chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm, kết quả nghiêm cứu, cũng như sản xuất cây giống Kim tuyến để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.