Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, theo đó, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có 38 đơn vị, giảm 4 đơn vị so với Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017.

Cụ thể, trong cơ cấu mới, Viện hàn lâm KH&CN sẽ không còn Ban Kiểm tra. Ngoài ra, một số viện/trung tâm sẽ sáp nhập hoặc hợp nhất: Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang tiếp tục hoạt động đến hết năm 2024, sau đó sáp nhập vào Viện Hải dương học; Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, sau đó hợp nhất thành Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường; Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.