Trong Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định 1664/QĐ-TTg, Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ ưu tiên bố trí kinh phí dành cho KH&CN để triển khai các nội dung liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ nuôi biển.

Chủ yếu đó là việc hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thức ăn, con giống chất lượng cao, giải pháp phòng chống và điều trị dịch bệnh, công nghệ nuôi, công nghệ thu hoạch và bảo quản sản phẩm trong nuôi biển; phát triển KH&CN trong ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ nuôi biển tập trung vào công nghệ sản xuất lồng nuôi, dịch vụ hậu cần, thiết bị giám sát môi trường tự động, hệ thống cho ăn thông minh và các kỹ thuật, công nghệ có liên quan để thúc đẩy sản xuất phát triển; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động nuôi biển.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT lập kế hoạch xây dựng, tổ chức hội đồng thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Đề án cũng xác định nhóm các dự án KH&CN phục vụ các khâu trong chuỗi nuôi biển: dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong nuôi biển xa bờ, dự án nghiên cứu, phát triển giống phục vụ nuôi biển, dự án phát triển trồng rong, tảo biển xuất khẩu đến năm 2030.