Quy định này xác định 4 nguyên tắc đối với những cá nhân/tổ chức được Quỹ tài trợ nghiên cứu và hướng dẫn 3 bước thực hiện khi có thông tin về vi phạm liêm chính nghiên cứu.

Ngày 15/2, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) đã ký ban hành Quy định Liêm chính nghiên cứu áp dụng đối với các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ.

Nội dung Quy định về Liêm chính nghiên cứu bao gồm nguyên tắc và trách nhiệm của các bên liên quan đến các nhiệm vụ KH&CN do Nafosted tài trợ - gồm nhà khoa học, tổ chức chủ trì, Cơ quan điều hành Nafosted, chuyên gia đánh giá và Hội đồng khoa học - trong việc đảm bảo liêm chính nghiên cứu, và áp dụng với các đối tượng này.

Cụ thể, các nhiệm vụ do Nafosted tài trợ phải được thực hiện trên 4 nguyên tắc: trung thực trong mọi khía cạnh của nghiên cứu; trách nhiệm giải trình đối với việc thực hiện nghiên cứu; chuyên nghiệp và công bằng trong hợp tác nghiên cứu và đánh giá khoa học; quản lý tốt nguồn lực và triển khai nghiên cứu.

Quy định cũng đặt ra các trách nhiệm của nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ do Nafosted tài trợ, bao gồm trung thực, công khai và minh bạch kết quả nghiên cứu, công khai các xung đột lợi ích có thể có và hạn chế bình luận chuyên môn ngoài lĩnh vực nghiên cứu khi thảo luận công khai về giá trị của nghiên cứu. Nhà khoa học cũng có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi có nghi ngờ về các hành vi sai trái trong nghiên cứu, chẳng hạn như giả mạo, đạo văn, làm sai lệch kết quả.

Các chuyên gia đánh giá và Hội đồng khoa học trong các nhiệm vụ Nafosted phải thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, khoa học và từ chối đánh giá trong trường hợp có quyền hoặc lợi ích liên quan.

Ảnh minh họa

Khi có thông tin về vi phạm liêm chính nghiên cứu, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nafosted cần thực hiện 3 bước: yêu cầu nhà khoa học và tổ chức có liên quan giải trình; tổ chức đánh giá thông tin thông qua Hội đồng khoa học, chuyên gia đánh giá độc lập hoặc Hội đồng đánh giá độc lập; và đề xuất phương án xử lý, trình Hội đồng quản lý Nafosted xem xét, quyết định. Trường hợp có vi phạm liêm chính nghiên cứu, Nafosted sẽ xử lý như đối với trường hợp vi phạm đạo đức khoa học quy định tại các thông tư của Bộ KH&CN và các văn bản hiện hành.

Quy định cũng tham chiếu chế tài xử lý vi phạm tại các các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (ví dụ Thông tư 37/2014/TT-BKHCN, 40/2014/TT-BKHCN) trong việc xử lý vi phạm về liêm chính nghiên cứu.

Nafosted xây dựng Quy định về Liêm chính dựa trên tham khảo quy định của một số cơ quan tài trợ nghiên cứu quốc tế và Tuyên bố Singapore về liêm chính nghiên cứu.

Việc ban hành Quy định lần này nhằm xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học chất lượng theo thông lệ quốc tế, và Nafosted vẫn tiếp tục nhận đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ để tiếp tục hoàn thiện Quy định.

Trong năm vừa qua, vấn đề đảm bảo liêm chính nghiên cứu trở nên cấp bách trong bối cảnh xuất hiệnnhiều sự việc liên quan đến tính trung thực và tin cậy trong các nghiên cứu khoa học, công bố các công trình khoa học ở Việt Nam.

Nguồn: