Trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam", các nhà khoa học của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã sử dụng các ứng dụng công nghệ sinh học để phân loại các giống chè Shan núi cao ở Việt Nam

Họ cũng xây dựng quy trình phân tích, thu nhận catechin thành phần và anthocyanin trong chè shan tuyết ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng.

.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn được 23 cây chè Shan núi cao ưu tú gồm 6 cây ở Tủa Chùa (Điện Biên), 9 cây ở Suối Giàng (Yên Bái) và 8 cây ở Cao Bồ (Hà Giang).

Với các ứng dụng công nghệ sinh học, nhóm đã phân tích được kiểu gen, đánh giá sự đa dạng di truyền các mẫu chè Shan trên 30 chỉ thị SSR để phân lập 60 mẫu chè Shan trong nghiên cứu có mức tương đồng di truyền từ 0,61-0,97.

Bên cạnh đó, nhóm cũng đưa ra được kết luận, hàm lượng tanin, catechin tổng số và catechin thành phần trong chè shan núi cao ở Cao Bồ (Hà Giang) là cao nhất, sau đó đến Tủa Chùa (Điện Biên) và thấp nhất là ở Suối Giàng (Yên Bái). Trong khi đó, hàm lượng anthocyamin trong chè Shan ở Tủa Chùa (Điện Biên) là cao nhất rồi đến Suối Giàng (Yên Bái) và thấp nhất là Cao Bồ (Hà Giang).

Phương pháp phân loại chè Shan dựa trên công nghệ truyền thống (các chỉ tiêu hình thái) kết hợp với công nghệ hiện đại là phân tích sinh hoá và công nghệ sinh học là những đóng góp tin cậy làm phong phú thêm nguồn tư liệu khoa học về cây chè Shan nói riêng và cây chè nói chung của Việt Nam.Trong khi đó, công nghệ tách chiết các hợp chất catechin thành phần và anthocyanin được xây dựng có khả năng ứng dụng cao cho phép thu được chế phầm có hàm lượng giàu catechin và anthocyanin góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ chè Shan.

Đề tài “Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam”, mã số NĐT.26.CHN/17, thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư do Bộ Khoa học & Công nghệ quản lý.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các Chương trình KH&CN, liên hệ Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tại: http://vpctqg.gov.vn/