Thông báo 317/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập” đã nhấn mạnh đến sáu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách mà thị trường KH&CN đang gặp phải.

1- Đẩy mạnh thể chế hóa đường lối của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường, chống biến đổi khí hậu, khuyến khích chuyển đổi số và phát triển xanh.

2- Thực hiện hiệu quả 2 mục tiêu lớn và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030, trong đó: Phát triển nguồn cung và cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp, trường viện; Nâng cao năng lực hoạt động các tổ chức trung gian, phát triển mạng lưới tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ KH&CN tại các trường, viện…; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN, phát triển các doanh nghiệp tiên phong trong mua bán công nghệ.

3- Kết nối liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị trường KH&CN với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính; đẩy mạnh hợp tác công tư để phát triển thị trường KH&CN.

4- Xây dựng và triển khai thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, trong đó chú trọng chính sách chấp nhận rủi do trong hoạt động KH&CN; khuyến khích hợp tác công-tư và đầu tư tư nhân trong các dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ.

5- Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi thông qua các trường viện để giải mã, hấp thụ và làm chủ công nghệ.

6- Xây dựng chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở dữ liệu lớn, chia sẻ dữ liệu, thông tin để đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái KH&CN, khởi nghiệp toàn diện và đồng bộ.