Bài báo “A simple method for detection of a novel coronavirus (SARS-CoV2) using one-step RT-PCR followed by restriction fragment length polymorphism” của các nhà nghiên cứu Học viện Quân y đã được Journal of Medical Virology, tạp chí chuyên về các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng liên quan đến các virus ảnh hưởng đến người, chấp thuận xuất bản.

Trong công trình này, các nhà nghiên cứu đã thiết lập một phương pháp đơn giản để dò được SARS-CoV2 với sự phân biệt SARS-CoV. Các cặp mồi được thiết kế để hướng vào các vùng được bảo tồn của gene RdRP và gene E, đồng thời lựa chọn các enzyme hạn chế EcoRI, Tsp45I và AluI để phân biệt giữa SARS-CoV2 và SARS-CoV.

Bằng phương pháp RT-PCR một bước, họ đã khuếch đại được phần 396 bp của gene RdRp và 345 bp của gene E. Khi đó, enzyme EcoRI sẽ cắt gene RdRP được khuếch đại của SARS-CoV2 để tạo ra ba mảnh 45, 154, 197 bp nhưng không cắt RNA của SARS-CoV…

Các phương pháp giải trình tự gene và phân tích phát sinh chủng loại đã kiểm chứng các kết quả thu được và xác nhận hiệu quả của phương pháp mà các nhà nghiên cứu Học viện Quân y đã sử dụng.