Trong 2 ngày 26 và 27/8, Viện Tài nguyên Môi trường biển (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã tổ chức diễn đàn toàn quốc “Sinh học biển và phát triển bền vững 2019” ở Hải Phòng với sự tham gia của gần 170 đại biểu.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện mở hơn về quy mô so với hội nghị, cho phép nhiều bên liên quan tham gia, bao gồm 5 nhà: nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân. Diễn đàn cũng mở rộng phạm vi thảo luận sang vấn đề ứng dụng công nghệ để bảo tồn và khai thác nguồn lợi biển.

Đồng thời, Diễn đàn cho ra mắt tuyển tập 95 báo cáo khoa học, phản ánh cập nhật các kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2014 - 2019 về đa dạng sinh học, về các công nghệ trong đánh giá và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật biển…

Biển Việt Nam là một trong 16 trung tâm đa dạng sinh học cao của thế giới và công tác điều tra, nghiên cứu sinh vật biển từ năm 1954 đến nay đã mang lại những hiểu biết ngày càng hoàn chỉnh về hệ sinh thái này cùng tài nguyên của nó.