Bộ sưu tập nằm trong dự án “Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”, gồm 104 bộ mẫu với gần 1.500 tiêu bản trưng bày và nghiên cứu, vượt hơn 100 tiêu bản mẫu vật so với kế hoạch được phê duyệt.

Các mẫu trong bộ sưu tập đại diện cho hầu hết các khoáng sản tiêu biểu của nước ta - từ các loại hình khoáng sản kim loại đến phi kim loại và năng lượng. Một số mẫu vật gần như là duy nhất bởi việc sưu tập chúng trong tương lai rất khó khăn hoặc không thể thực hiện được.

Tất cả các mẫu đều được định tên sơ bộ, gia công và chế tác theo yêu cầu của Dự án và bước đầu đã thực hiện được một số phân tích các loại phục vụ cho công tác giám định mẫu vật sau này.

Khoảng 1/5 số mẫu vật trong bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, số còn lại được lưu trữ phục vụ cho nghiên cứu.

Mới đây, bộ sưu tập đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả xếp loại xuất sắc.