Ngày 25/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Máy bay trực thăng không người lái Dragonfly- DF26. Ảnh: VOV
Máy bay trực thăng không người lái Dragonfly- DF26. Ảnh: VOV

Trong Kế hoạch, Bộ KH&CN được Thủ tướng giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chính sách phát triển tiềm lực KH&CN, tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia, thúc đẩy thị trường KH&CN và hệ thống đổi mới sáng tạo…

Về việc đảm bảo cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư tài chính đồng bộ với quy định pháp luật KH&CN, Bộ KH&CN sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương để hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo của Quỹ KH&CN quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Về tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng KH&CN, Bộ KH&CN chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia, quan tâm đúng mức nghiên cứu cơ bản, tập trung ứng dụng công nghệ cốt lõi; đề xuất cơ chế khai thác hiệu quả các khu CNC.

Về phát triển tiềm lực KH&CN, Bộ KH&CN chủ trì phối hợp triển khai chính sách trọng dụng, thu hút cá nhân hoạt động KHCN, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài; xây dựng chính sách thúc đẩy gắn kết viện/trường và doanh nghiệp…

Về thúc đẩy thị trường KH&CN và hệ thống đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN chủ trì phối hợp đề xuất chương trinh phát triển thị trường KH&CN; Kết nối các sàn giao dịch công nghệ quốc gia ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ ở các địa phương; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Về đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN, Bộ KH&CN thực hiện tốt các hiệp định về KH&CN và đổi mới sáng tạo, ký kết và triển khai các hiệp định, đặc biệt với các nước đối tác chiến lược, đối tác quan trọng…; triển khai đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên đến năm 2025…

Để thực hiện Kế hoạch này, Bộ KH&CN đã được giao đảm trách các chiến lược: Chiến lược phát triển KH, CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; Chiến lược Vũ trụ giai đoạn đến năm 2030, Khuyến khích, thúc đẩy gắn kết viện, trường với doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu và phục vụ sản xuất, kinh doanh.