Tiếp chủ đề về bong bóng, nhưng lần này nguyên liệu sử dụng lại không phải là bong bóng. Các bạn đã sẵn sàng làm thí nghiệm cùng Khoa học vui chưa? Sẽ rất lý thú đó.