Bản chất phương pháp cấy của kỹ sư Tiệp là làm cho tất cả khóm lúa trong ruộng giống như khóm ven bờ, vốn nhiều dảnh, bông to, rất ít sâu bệnh và hoàn toàn có thể khôi phục các giống lúa đặc sản bằng công nghệ cấy này.


Bản chất phương pháp cấy của kỹ sư Tiệp là làm cho tất cả khóm lúa trong ruộng giống như khóm ven bờ, vốn nhiều dảnh, bông to, rất ít sâu bệnh. Phương thức cấy phải tạo ra khoảng cách đủ rộng thì mới xuất hiện và phát huy hết hiệu ứng hàng biên. Mọi loại cây đều cần ánh sáng và đều có hiệu ứng hàng bờ khi khoảng cách đủ lớn.

Như vậy, hoàn toàn có thể khôi phục các giống lúa đặc sản bằng công nghệ cấy này. Tôi cũng có tham vọng đưa phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên của kỹ sư Chu Văn Tiệp vào trồng lúa nương trên đồi.

Tuy nhiên, cách trồng như thế nào thì cần phải nghiên cứu cụ thể. Cái khó của lúa nương là người dân tra hạt chứ không cấy và để làm hiệu quả, phải có cách làm phù hợp phổ biến cho bà con. Hiện nay chưa có công thức cấy hiệu ứng hàng biên cho giống lúa đặc sản trồng trên nương nào.