Thông qua thực hiện nhiệm vụ do Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đặt hàng, “Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào các DN trong các khu công nghiệp phía Nam”, mã số 03.9/NSCL-2022, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã tạo ra được một phương án tích hợp hết sức thiết thực với sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - doanh nghiệp được QUATEST 3 hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tích hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng.
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - doanh nghiệp được QUATEST 3 hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tích hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Trong vòng hai thập niên qua, Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp, lần lượt được phê duyệt Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 và Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đã trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam khi kiên trì mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất tiên tiến. Với sự hỗ trợ của chương trình, các doanh nghiệp có được các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) khác nhau và những hệ thống, công cụ này lại đòi hỏi doanh nghiệp thực hành theo các cách thức khác nhau, ví dụ như áp dụng riêng lẻ hệ thống quản lý, công cụ NSCL, tích hợp nhiều hệ thống quản lý với nhau, kết hợp hệ thống với công cụ…, qua đó thu về những lợi ích thiết thực.

“Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào các DN trong các khu công nghiệp phía Nam” mà QUATEST 3 thực hiện là một trong những nhiệm vụ của Chương trình. Nhiệm vụ được triển khai với hai nội dung chính là xây dựng phương án áp dụng hệ thống quản lý tích hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hướng dẫn áp dụng hệ thống tích hợp cho 30 doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp phía Nam.

Sau 24 tháng thực hiện, từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2024, QUATEST 3 đã hoàn thành các nội dung, hạng mục công việc theo đúng thời hạn nhiệm vụ được giao.

Tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến NSCL


Trong quá trình thực địa và khảo sát các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp phía Nam, nhóm nghiên cứu của QUATEST 3 nhận thấy một vấn đề là đã có một số doanh nghiệp vừa áp dụng hệ thống vừa áp dụng công cụ nên cho đến nay vẫn chưa xây dựng được về phương án tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng thích hợp. Điều này có một hệ quả là nếu thiết kế hệ thống tích hợp không tốt sẽ dẫn đến công việc chồng lắp, công việc thừa, đồng thời hệ thống và công cụ không có sự kết hợp tối ưu để phát huy tối đa tính hiệu quả trong quản lý. Do đó, để thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng trong những năm tới, cần phải có phương án tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng thích hợp để hướng dẫn áp dụng tại các doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhân rộng kết quả sau này.

ƯĐể triển khai nhiệm vụ, nhóm thực hiện đã thu thập, nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đặc biệt là các tài liệu về áp dụng tích hợp. Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc xây dựng phương án tích hợp. Nhóm nghiên cứu đã đi đến thống nhất phương án tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp khu công nghiệp phía Nam.
Việc khảo sát 30 doanh nghiệp tại 22 khu công nghiệp phía Nam đã trở thành cơ sở quan trọng để QUATEST 3 thực hiện việc hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tích hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Do đó, kết quả của nhiệm vụ đã được ứng dụng ngay trong thực tiễn thông qua việc tư vấn, hướng dẫn áp dụng thành công tích hợp hệ thống quản lý tích hợp với công cụ cải tiến NSCL theo hai mô hình tích hợp được tích hợp ở bảng dưới:

TT

MÔ HÌNH TÍCH HỢP

SỐ DN

I

Mô hình 1 - Tích hợp 01 HTQL với 01 công cụ NSCL

21 DN

1

ISO 9001:2015 tích hợp với Kaizen

10 DN

2

ISO 9001:2015 tích hợp với 5S- Kaizen

03 DN

3

ISO 9001:2015 tích hợp với KPI

01 DN

4

ISO 22000 (FSSC 22000) tích hợp với Kaizen

01 DN

5

ISO 9001:2015 tích hợp với TPM

02 DN

6

ISO 14001:2015 tích hợp với Kaizen

04 DN

II

Mô hình 2 - Tích hợp 02 HTQL với 01 công cụ NSCL

09 DN

1

ISO 9001:2015 tích hợp ISO 14001:2015 và Kaizen

05 DN

2

ISO 9001:2015 tích hợp ISO 14001:2015 và TPM

01 DN

3

ISO 50001:2018 tích hợp ISO 9001:2015 và Kaizen

01 DN

4

ISO 45001:2018 tích hợp ISO 9001:2015 và Kaizen

01 DN

5

ISO 45001:2018 tích hợp ISO 9001:2015 và TPM

01 DN

Tổng số

Ghi chú: tiêu chuẩn ISO viết trước là HTQL mới; ISO viết sau là HTQL hiện có của DN

30 DN


Qua quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu nhận thấy cả 30 doanh nghiệp đều cải thiện được về nhận thức áp dụng hệ thống quản lý tích hợp với công cụ cải tiến NSCL; cải thiện về kỷ luật, tác phong, thái độ làm việc và đáng mừng nhất là có thể đo lường được tỷ lệ cải thiện khi dao động từ 50%-80% tùy từng doanh nghiệp.

Ngoài ra, có những cải thiện thấy rõ khác như năng suất lao động tăng ở đa số các doanh nghiệp; tăng tỉ lệ đơn hàng mới có được nhờ áp dụng thành công hệ thống quản lý và đạt chứng nhận ISO của các doanh nghiệp; tăng doanh thu; giảm tỉ lệ rác thải ra môi trường, tăng tỉ lệ rác thải được chuyển đổi tái chế/tái sử dụng; giảm tỉ lệ tiêu thụ năng lượng trong quá trình sản xuất, giảm chi phí nguyên liệu đầu vào.

Bên cạnh đó, phương pháp tích hợp mới còn đem lại những hiệu quả hứa hẹn về lâu dài như lợi ích về quản trị nội bộ cho lĩnh vực áp dụng, nâng cao uy tín, hình ảnh trên thị trường, giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại, cải thiện cơ hội thâm nhập thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả.
Với những giá trị về mặt khoa học và thực tiễn như vậy, phương án tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến NSCL đã được Tổng cục TCĐLCL thẩm định, ủy quyền Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 phê duyệt, tạo điều kiện để triển khai nhân rộng kết quả của đề tài trong thời gian tới, như sử dụng trong đào tạo, hướng dẫn áp dụng tại doanh nghiệp và chuyển giao cho doanh nghiệp...