Theo thống kê của Wikipedia, Hkakabo Razi (Myanmar) là ngọn núi cao nhất Đông Nam Á. Chiều cao của nó lên tới 5.881m.

1. Núi Hkakabo Razi (Myanmar). Chiều cao: 5.881m.
1. Núi Hkakabo Razi (Myanmar). Chiều cao: 5.881m.


2. Núi Gamlang Razi (Myanmar, Trung Quốc). Chiều cao: 5.870m.
2. Núi Gamlang Razi (Myanmar, Trung Quốc). Chiều cao: 5.870m.


3. Đỉnh 5710 (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.710m.
3. Đỉnh 5710 (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.710m.

4. Núi Dindaw Razi (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.464m.
4. Núi Dindaw Razi (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.464m.

5. Núi Tami Razi (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.101m.
5. Núi Tami Razi (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.101m.

6. Núi Sheankala Razi (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.000m.
6. Núi Sheankala Razi (Myanmar, Ấn Độ). Chiều cao: 5.000m.

7. Núi Puncak Jaya (Indonesia). Chiều cao: 4.884m.
7. Núi Puncak Jaya (Indonesia). Chiều cao: 4.884m.

8. Núi Sumantri (Indonesia). Chiều cao: 4.870m.
8. Núi Sumantri (Indonesia). Chiều cao: 4.870m.

9. Núi Ngga Pulu (Indonesia). Chiều cao: 4.862m.
9. Núi Ngga Pulu (Indonesia). Chiều cao: 4.862m.

10. Núi Carstensz East (Indonesia). Chiều cao: 4.820m.
10. Núi Carstensz East (Indonesia). Chiều cao: 4.820m.