Tổng số loài kiến đang sống trên toàn thế giới tại một thời điểm ước tính là từ 1 - 10 nghìn triệu triệu con.

Su that gay sung sot ve loai kien