Viễn cảnh chẳng dễ xảy ra nhưng không phải là không thể