Việc dịch chuyển tức thời vẫn thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Nhưng ngày nay, các nhà khoa học đã có thể thực hiện nó, ít nhất là trong tâm trí.