Trong khi Chính phủ điện tử (Electronic Government) tập trung vào các dịch vụ công trực tuyến thì Chính phủ số (Digital Government) sẽ tiến xa hơn, chuyển mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số.

Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số