Thực hiện Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

I. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo phương thức tuyển chọn

1. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGap.

Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Có được mô hình trồng và chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap quy mô 03-05 ha, đạt năng suất 12-15 tấn/ha.

- Mô hình trồng và chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap quy mô 01-02 ha.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Quy trình trồng, chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

- Giấy chứng nhận sản xuất quả an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Bộ hồ sơ nội bộ theo dõi mô hình thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

2. Dự án: Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp (rơm, trấu).

- Có được mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác một số cây trồng.

Sản phẩm dự kiến:

- 04 mô hình sản xuất than sinh học (biochar) quy mô nông hộ.

- 04 mô hình ứng dụng than sinh học (biochar) trong canh tác, diện tích 300-500 m2/mô hình.

- Quy trình sản xuất than sinh học (biochar) và quy trình sử dụng than sinh học để canh tác.

- 04 thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) với năng suất đầu vào 100kg trấu/mẻ và 50kg rơm/mẻ.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

3. Dự án: Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới.

- Đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng tại A Lưới.

- Thành lập được chủ thể (tổ chức đứng đơn) để đăng ký, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới.

- Tạo lập và bảo hộ được nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới được triển khai và vận hành trên thực tế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý nhãn hiệu tập thể.

- Mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới trên thực tế.

- Báo cáo phương án thương mại hóa sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn (gồm 10 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc có dấu và chữ ký trực tiếp)

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm những văn bản sau:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thuyết minh đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

- Giấy cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, đơn vị hoặc địa phương thụ hưởng kết quả;

- Các văn bản khác, nếu tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thấy cần thiết.

(Truy cập vào Website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ qua email: hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn để được cung cấp mẫu).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn phải đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: tên tổ chức tham gia tuyển chọn; họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm; địa chỉ và số điện thoại liên lạc; tên đề tài, dự án tham gia tuyển chọn.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế

Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại 0234.3824935.