Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Thực nghiệm các giải pháp kỹ thuật trong canh tác tỏi ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi”.

Đề tài do Tiến sĩ Hồ Huy Cường làm chủ nhiệm và Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ là cơ quan chủ trì của đề tài.

Thu hoạch tỏi.

Sau 2 năm thực hiện, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã đánh giá hiện trạng kỹ thuật canh tác tỏi ở Lý Sơn; thực nghiệm các giải pháp canh tác, xây dựng mô hình canh tác, và đưa ra quy trình kỹ thuật canh tác tỏi Lý Sơn theo phương thức không bổ sung đất, không thay cát.

Theo nhóm triển khai dự án, sau khi hạch toán, hiệu quả kinh tế ở mô hình cho lãi thuần đạt 219,4 triệu đồng/ha, cao hơn so với mô hình đối chứng là 20,7 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi so với vốn đầu tư ở mô hình thực nghiệm đạt 1,11 lần, trong khi đó ở mô hình đối chứng chỉ đạt 0,99 lần.