Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Kạn đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tiến hành bàn giao các sản phẩm của dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn” cho Sở Tài nguyên và Môi trường để để duy trì, ứng dụng vào thực tế.

Dự bàn giao có Lãnh đạo Sở KH&CN, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Phòng chuyên môn của hai cơ quan, Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học. Đây là một trong những nội dung được giao tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (trong đó giao Sở Tài Nguyên và Môi trường là đơn vị tiếp nhận và ứng dụng kết quả dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn). Dự án được Hội KH&CN chuyên ngành của tỉnh nghiệm thu đạt kết quả loại Khá.


Sở tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận bàn giao các sản phẩm của dự án, gồm: Các báo cáo tổng kết; tóm tắt; điều tra, thu thập tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu dự án (bản giấy). Báo cáo xây dựng, hướng dẫn sử dựng phần mềm (bản giấy); Phần mềm online tại link: http://qlmtbackan.tuaf.edu.vn/; Đĩa CD lưu giữ file điện tử các kết quả trên; Bản cam kết về việc phối hợp duy trì sản phẩm KH&CN.

Sau khi nhận các sản phẩm của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành giao cho các Phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật thông tin mới cho phần mềm, cử cán bộ phối hợp với cơ quan chủ trì dự án tập huấn về kỹ thuật sử dụng, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu, có kế hoạch nâng cấp phần mềm để hoạt động ổn định, Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học tiếp tục thực hiện cam kết đã ký với cơ quan quản lý dự án.