Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang vừa thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh hồ sơ dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Bắc Giang”.

Dự án do Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2020, kinh phí dự kiến khoảng 4.5 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, ủy quyền địa phương quản lý năm 2017.

Thăm ruộng lúa trông theo mô hình sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại Bắc Giang.

Mục tiêu của dự án là chuyển giao và tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm cho 2 giống QJ1 và CNC11; xây dựng mô hình sản xuất 10 ha giống lúa nguyên chủng, 30 ha giống lúa xác nhận cho 2 giống QJ1 và CNC11 theo Quy chuẩn Việt Nam 01-54:2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng mô hình sản xuất 200 ha lúa thương phẩm 2 giống QJ1 và CNC11 tại 4 huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên; chế biến 500 tấn gạo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, dự án còn hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến và tập huấn quy trình kỹ thuật cho người dân.