Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030”.

.
Ảnh. dangcongsan.vn

Kế hoạch này được xây dựng nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực trình độ nghiên cứu về dân số và phát triển để cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu đề ra trong chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Cụ thể đến năm 2025 cả nước có từ 2 đến 5 tổ chức đủ năng lực nghiên cứu chuyên sâu về dân số và phát triển; đến năm 2030 có từ 5 đến 8 tổ chức đủ năng lực nghiên cứu chuyên sâu về dân số và phát triển; có ít nhất 5 công bố về dân số và phát triển trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc ISI hoặc Scopus; 30 công bố trên các tạp chí khoa học trong nước; 5 nghiên cứu sinh thực hiện luận án, 15 thạc sỹ được đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN của Kế hoạch.

Đến năm 2030 có các nghiên cứu ngang tầm khu vực và thế giới. Có ít nhất 10 công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc ISI hoặc Scopus; 30 công bố trên các tạp chí khoa học trong nước; 10 nghiên cứu sinh thực hiện luận án, 30 thạc sỹ được đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN của Kế hoạch.

Bộ KH&CN chủ trì, xây dựng các nhiệm vụ cấp quốc gia; Bộ Y tế xây dựng các nhiệm vụ cấp Bộ để thực hiện kế hoạch, các bộ, ngành khác thực hiện các nhiệm vụ lồng ghép.