Đăng trên tạp chí Modeling Earth Systems and Environment, TS. Hà Thị Hằng (ĐH học Xây dựng) và cộng sự đã tìm hiểu một cách thức mới đế xây dựng bản đồ dự đoán nguy cơ rủi ro cho một vùng đất.

Hiện tại, vẫn còn rất ít các nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất và lũ quét một cách đồng thời cho các hệ thống giao thông. Do đó, trong nghiên cứu này, họ đã thực nghiệm trên đường quốc lộ số 6 ở Hòa Bình, một tuyến đường quan trọng nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên) với chiều dài toàn tuyến của đường là 478 km. Nhiều năm qua, vùng này đã phải đối diện với trượt lở đất, lũ quét và nhiều hiểm họa tự nhiên khác. Họ đã thu thập dữ liệu trên tuyến đường này với 235 địa điểm trượt lở đất, 88 địa điểm dễ xảy ra lũ quét. 13 nhân tố rủi ro cũng được họ đưa vào mô hình dự đoán và sự liên kết giữa các hiểm họa tự nhiên này trong quá khứ và điều kiện địa lý.

Sử dụng ba mô hình học máy lai tiên tiến, bao gồm Decorate-SYS, Rotation Forest-SYS và Vote-SYS, kết quả cho thấy tất cả các mô hình đều dự đoán được khả năng dễ bị ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất, qua đó cho thấy hiệu quả trong ứng dụng ở những cung đường núi. Nếu áp dụng trong thực tế, các mô hình có thể đem lại những giải pháp phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ để các nhà quản lý có thể kịp thời ứng phó, di dân tránh nguy hiểm.