Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu CNC. Trong đó, Bộ đề xuất chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư đối với khu CNC tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, nhà nước khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật CNC. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ phát triển CNC trong từng giai đoạn nhất định, nhà nước tập trung đầu tư xây dựng một số khu CNC.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định còn cho biết khu CNC là địa bàn ưu đãi đầu tư và thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Những ưu đãi đối với khu CNC được liệt kê trong dự thảo gồm: ưu đãi đất đai, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của dự án đầu tư vào khu CNC thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được áp dụng để khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội.

* Bộ KH&CN cũng đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF).

Dự thảo Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 20/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ; nêu rõ nguyên tắc chung về hỗ trợ tài chính của Quỹ. Đồng thời, dự thảo nêu rõ trách nhiệm của Quỹ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.