Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nhưng ít có nghiên cứu đo lường tác động của quá trình chuyển đổi này lên kinh tế hộ gia đình.

Công bố “The pro-poor impact of non-crop livelihood activities in rural Vietnam: A panel data quantile regression analysis” của các tác giả Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, trên tạp chí Economic Analysis and Policy đã đo lường các tác động này. Hai tác giả phân tích bộ dữ liệu hộ gia đình trong giai đoạn 2008–2016, sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá tác động của chuyển đổi sinh kế lên các hộ gia đình. Kết quả cho thấy, khi các hộ gia đình nghèo chuyển đổi sinh kế từ trồng trọt sang bất kỳ sinh kế nào khác ngoài trồng trọt (ví dụ: chăn nuôi, làm công ăn lương, phi nông nghiệp, tư nhân hoặc sinh kế chuyển nhượng) sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người và mức tiêu thụ lương thực. Hàm ý chính sách nghiên cứu đưa ra là cần phải tăng cường các chính sách hỗ trợ các hộ gia đình nghèo chuyển đổi sinh kế từ canh tác sang các loại hình sinh kế khác.