Ngày 9/7, Bộ KH&CN và Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa hai bên.

Phó trưởng Ban TGTW Nguyễn Hồng Diên.
Phó trưởng Ban TGTW Nguyễn Hồng Diên.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, thời gian qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban TGTW để đóng góp ý kiến xây dựng và làm rõ các nội hàm về KHCN và ĐMST trong dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII; tổ chức tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác KH&CN.

Tiếp theo phần báo cáo, hai bên thảo luận về những giải pháp triển khai các công việc trong thời gian tới như: tập trung triển khai Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng, phát triển, trọng dụng đội ngũ trí thức; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa các đơn vị liên quan của hai bên nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra,... ; và cùng góp ý, bổ sung văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng về KH&CN.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban TGTW, đánh giá cao sự phối hợp của Bộ KH&CN thời gian qua đồng thời nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tiếp tục phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực thi các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động KH&CN tại các địa phương; đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về vai trò KH&CN trong phát triển KT – XH...

Ông cũng đề xuất các chương trình phối hợp cụ thể giữa hai bên, đặc biệt là sự phối hợp nhằm tham mưu cho Ban Bí thư văn kiện của Đại hội Đảng để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.