New Zealand đã ban hành luật yêu cầu những công ty lớn có tài sản trên 700 triệu USD phải báo cáo tác động của các hoạt động kinh doanh đối với biến đổi khí hậu kể từ năm 2023.

“New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành đạo luật này với mục đích làm minh bạch hồ sơ môi trường của khu vực tài chính, bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư”, David Clark, Bộ trưởng Thương mại New Zealand, cho biết. “Nó sẽ buộc các tổ chức tài chính xem xét tác động thực tế của các khoản đầu tư đối với khí hậu và cho phép công chúng đánh giá hiệu quả hoạt động của họ”.

Nguồn: AFP.com