Gương vô cực nhìn thì rất ảo nhưng thật ra nguyên lý cũng khá đơn giản. Hôm nay Khoa học vui hướng dẫn các bạn làm một chiếc cho riêng mình.