Những hình ảnh thiên văn mới công bố cho thấy một UFO đang "làm gì đó" trên bề mặt mặt trời.

Ky quai UFO