Trong 192 hộ đầu tiên cấy hàng biên ở xã Tam Cường, có 15 hộ vì tiếc đất nên cố cấy thêm một hàng vào giữa hàng sông lớn, hiệu quả thấp hơn những người cấy đúng.


Trong vụ đầu thử nghiệm cấy hàng biên với giống J02, chúng tôi có một mảnh ruộng đối chứng áp dụng cách cấy thường và thấy bệnh khô vằn ở đây phát triển mạnh, trong khi ruộng cấy hàng biên rất sạch bệnh.

Theo “lý lịch” được công bố của giống J02, mỗi bông có 90-120 hạt chắc nhưng với ruộng cấy hàng biên, chúng tôi đếm được từ 140-170 hạt chắc/bông, mỗi khóm có 25-27 bông, thậm chí đến 42 bông, năng suất 8,5-9 tấn/ha.

Đến nay, nông dân xã Tam Cường rất tích cực hưởng ứng phương pháp cấy này. Sau vụ đầu tiên với 11ha, bà con đăng ký tham gia mùa tới đến 90ha trong khi kế hoạch của dự án thử nghiệm với giống J02 chỉ là 30ha.

Với phương pháp cấy thưa, cỏ mọc nhiều, nhưng có thể làm cỏ khá nhanh mà không cần phun thuốc bằng cách dùng cào DK kéo dọc hàng sông rộng. Một người có thể kéo 1,5 mẫu/ngày, không tốn nhiều công lao động và giữ được chất lượng lúa sạch hơn.