Một số bức ảnh lịch sử ghi lại những sự kiện quan trọng xảy ra trên thế giới và nhận được sự chú ý cao.