Một số nền văn minh cổ xưa có tư tưởng cởi mở nhưng cũng có nền văn hóa coi là cấm kỵ khi nhắc đến chuyện đồng tính luyến ái.