Sông Sài Gòn năm 1973 hiện ra với những bến đò, thuyền, sà lan và loạt căn nhà lá ven sông.