Theo ước tính của tổ chức Liên Hợp Quốc (tính đến đầu tháng 7/2017), Việt Nam là quốc gia có dân số đông thứ 3 Đông Nam Á. Hiện nay, dân số nước ta là 95.414.640 người.

1. Indonesia. Dân số: 263.510.146 người.
1. Indonesia. Dân số: 263.510.146 người.


2. Philippines. Dân số: 103.796.832 người.
2. Philippines. Dân số: 103.796.832 người.


3. Việt Nam. Dân số: 95.414.640 người.
3. Việt Nam. Dân số: 95.414.640 người.

4. Thái Lan. Dân số: 68.297.547 người.
4. Thái Lan. Dân số: 68.297.547 người.

5. Myanmar. Dân số: 54.836.483 người.
5. Myanmar. Dân số: 54.836.483 người.

6. Malaysia. Dân số: 31.164.177 người.
6. Malaysia. Dân số: 31.164.177 người.

7. Campuchia. Dân số: 16.076.370 người.
7. Campuchia. Dân số: 16.076.370 người.

8. Lào. Dân số: 7.037.521 người.
8. Lào. Dân số: 7.037.521 người.

9. Singapore. Dân số: 5.784.538 người.
9. Singapore. Dân số: 5.784.538 người.

10. Đông Timor. Dân số: 1.237.251 người.
10. Đông Timor. Dân số: 1.237.251 người.

11. Brunei. Dân số: 434.448 người.
11. Brunei. Dân số: 434.448 người.