Mới nhìn, rất nhiều người tưởng thỏ nâu đánh nhau ác liệt nhưng thực chất đó chính là nghi thức giao phối bạo lực của thỏ nâu.