Quyết định số 1819 (Tháng 10/2015) của Thủ tướng Chính phủ quy định mục tiêu đến 2020: Triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 03 địa điểm


Tháng 11/2016, Báo cáo số 3963/BTTTT-KHCN của Bộ TTTT về “Xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế giới và Việt Nam”.

Tháng 12/2016, trên cơ sở báo cáo của Bộ TTTT, tại Công văn số 10384/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ TTTT chủ trì, phối hợp với Bộ XD xây dựng, ban hành các chỉ tiêu đánh giá, công nhận đô thị thông minh và hướng dẫn các địa phương thực hiện, đảm bảo việc đầu tư vào các dự án đô thị thông minh hiệu quả, thiết thực.

Nghị quyết số 05 (11/2016), số 18 (10/2017) của Ban Chấp hành Trung ương đã đặt đô thị thông minh là một nhiệm vụ ưu tiên

Nghị định số 17 (02/2017) của Chính phủ: Bộ TTTT chịu trách nhiệm hướng dẫn chính quyền các địa phương xây dựng ứng dụng ICT và đô thị thông minh

Hướng dẫn số 58 (11/01/2018) của Bộ TTTT: “Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam”.