Monarch - một chiếc máy kéo tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã trở thành nông cụ công nghệ cao hướng tới canh tác bền vững.

m,./q